Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Promotion Agency

- Tên viết tắt: HPA

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm bắt đầu chính thức hoạt động từ tháng 7/2015.